Služby pro Albrechticko, Osoblažsko, Jindřichovsko

Cílová skupina

Cílovou skupinou projektu jsou osoby ohrožené závislostmi nebo osoby závislé na návykových látkách v
daných lokalitách. Dále to jsou osoby ohrožené závislostním chováním jako jejich partneři, rodinní
příslušníci či blízcí. Naše organizace má 18-ti leté zkušenosti s touto cílovou skupinou a provozujeme dvě
registrované sociální služby - Kontaktní centrum a terénní program, které obě ročně využije cca 300
klientů. Věnujeme se problematice jak látkových, tak nelátkových závislostí. Denní návštěvnost K-centra
je cca 15-20 klientů, převládá mužská populace (cca 70 %), průměrný věk klientů je 28 let. Klienti jsou
většinou vedeni jako anonymní. Projektem podpoříme min 60 osob CS. Ti využijí služeb KA 2 a z těchto
řad projde min 20 osob KA 3.
Mezi nejčastěji detekované potřeby klientů Krystal Help, zjištěné při sestavování individuálních plánů
klientů a ze spolupráce s poskytovateli soc. služeb v lokalitách patří: regulace užívání návykových látek,
zlepšit vztah s rodinou, problematika bydlení, dlouhodobá nezaměstnanost a požadavek ambulantní
pomoci. Drtivá většina našich klientů je dlouhodobě nezaměstnaná (cca 85 %), ale velice často se stává,
že jsou vyřazeni z evidence ÚP, a tím přijdou o jakoukoliv sociální podporu (cca 10 %). Bohužel potenciál
cílové skupiny uplatnit se na trhu práce je velice nízký. Často potřebují vyřešit své primární potřeby,
mnozí z nich jsou bez přístřeší a neumí komunikovat s úřady a vyřídit si potřebné formality. Za úspěch je
pak považováno udržení se v evidenci ÚP. V rámci dotazníkového šetření 10/2015 při poskytování našich
služeb klienti uvítali možnost rozšíření kapacity fakultativní služeb, do kterých se chtějí aktivně zapojit.
Projektem pomůžeme klientům vyřešit jejich základní životní problémy, které zvýší kvalitu jejich života a
začlenění se do společnosti.

Copyright © 2015 - 2024, KRYSTAL HELP, z.ú., sdružení pro podporu prevence a práce s drogově závislými