Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je k pomoci min 120 osobám ohroženým závislostmi nebo osobám závislým na návykových látkách, případně jejich blízkým, žijícím na Krnovsku porozumět a ovlivnit závislostní chování, snížit rizika s ním spojené a konstruktivně řešit problémy, do kterých se dostali. Tohoto cíle bude dosaženo nejpozději k 31.3.2020. Nástrojem k tomu bude rozvoj fakultativních činností Kontaktního centra a terénního programu ve smyslu posílení aktivit sekundární a terciární prevence pro tuto CS. Konkrétně se bude jednat o následující služby: rozšíření odborného a adiktologického poradenství, individuálních a skupinových sezení a službou mediace. Registrované sociální služby tak budou doplněny o mediační, aktivizační a motivační intervence a strukturované psychologické poradenství přesahující rámec sociálně-terapeutických činností jako základní činnosti služby.

Jako podporované aktivity jsme si vybrali bod g) Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené závislostmi nebo osoby závislé na návykových látkách.

Cílovým regionem projektu je Krnovsko a jeho sociálně vyloučené lokality. U mnohých klientů mluvíme buď o dlouhodobě nezaměstnaných nebo osobách, které se ocitli bez přístřeší a nejsou ani v evidenci ÚP. Projekt pomůže minimálně 120 osobám CS, z toho bude min 120 osob podpořeno odborným a adiktologickým poradenstvím. Předpokládáme, že min 30 osob, které budou podpořeni službou mediace projdou nejprve programem sekundární či terciární prevence. Organizace Krystal Help má návaznost na ostatní organizace pracující s danou CS v rámci komunitního plánování v Krnově a spolupracuje s dalšími organizacemi, poskytujícími dané služby v rámci MS kraje.

Navrhované řešení daného problému má přímou vazbu na SPSZ pro Krnov na roky 2015-2018. Naplnění hlavního cíle je poměrně těžké kvalitativně či kvantitativně měřitelné, umocněno anonymním vykazováním klientů, ale o jeho pozitivním přínosu pro CS nemůže být pochyb.

Copyright © 2015 - 2019, KRYSTAL HELP, z.ú., sdružení pro podporu prevence a práce s drogově závislými