Služby pro Albrechticko, Osoblažsko, Jindřichovsko

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je k pomoci osobám ohroženým závislostmi nebo osobám závislým na návykových látkách, případně jejich blízkým, žijícím na území MAS Krnov. Porozumět a ovlivnit závislostní chování, snížit rizika s ním spojené a konstruktivně řešit problémy, do kterých se dostali. Nástrojem k tomu bude rozvoj fakultativních činností Kontaktního centra a terénního programu a Odborného sociálního poradenství ve smyslu posílení aktivit sekundární a terciární prevence pro tuto CS. Konkrétně se bude jednat o následující služby: rozšíření odborného a adiktologického poradenství, individuálních a skupinových sezení. Registrované sociální služby tak budou doplněny o mediační, aktivizační a motivační intervence a strukturované psychologické poradenství přesahující rámec sociálně-terapeutických činností jako základní činnosti služby.

Copyright © 2015 - 2024, KRYSTAL HELP, z.ú., sdružení pro podporu prevence a práce s drogově závislými