Poslání a přínos

Posláním terénní práce je pozitivně působit na uživatele nealkoholových drog směrem ke změně rizikového chování a chránit veřejnost před možnými negativními dopady užívaní drog. (sociální, zdravotní ekonomické)

Formou terénní práce nabízíme sociální služby osobám, které se již rizikově chovají, jsou tímto chováním ohroženy a osobám jim blízkým.

Jedním z hlavních přínosů je aktivní vyhledávání klientů a práce s nimi v jejich přirozeném prostředí. Díky tomu se podaří kontaktovat osoby, které by jinak žádnou instituci samy nevyhledaly, a následně je motivovat ke změně rizikového chování, navázat je pro další práci ve spektru služeb, které poskytujeme my nebo jiné instituce.

Služby jsou poskytnuty anonymně a zdarma, každému, kdo patří do cílové skupiny terénního programu.

Dalším přínosem programu je i ochrana veřejného zdraví, kdy se prostřednictvím sběru odhozeného injekčního materiálu snižuje riziko nákazy běžné populace.

Copyright © 2015 - 2024, KRYSTAL HELP, z.ú., sdružení pro podporu prevence a práce s drogově závislými