Cíle terénní práce

 • navazovat důvěru a motivovat klienty ke kontaktu se službami pro uživatele drog
 • učit kienty zásadám bezpečnějšího brání a zásadám bezpečného sexu,
 • motivovat klienty k výměně použitého injekčního materiálu nebo jeho bezpečné likvidaci,
 • motivovat klienta (uživatele drog) ke změně životního stylu směrem k abstinenci,
 • udržovat nejvíce exponovaná místa v čistotě (sběr pohozených stříkaček a jejich bezpečná likvidace),
 • udržet nízký výskyt AIDS a snížit výskyt hepatitid B a C,
 • snížit počet úmrtí v důsledku předávkování,ga/y, délka užívání apod.).
 • monitoring drogové scény, depistáž a sběr dat (statistické údaje z tzv. skryté populace – věk, pohlaví, zaměstnání, vzdělání, užívané drogy, délka užívání, apod.)

Samotnou terénní práci pak dělíme na následující oblasti:

 • výměna a distribuce zdravotního materiálu – klientům jsou za použité injekční stříkačky poskytnuty čisté. V rámci výměny se rovněž distribuují kondomy, desinfekce, náplasti, alkoholové tampony, sterilní voda, kyseliny, popř. jiný zdravotní materiál. Součástí výměny je motivace k bezpečnějšímu způsobu užívání nebo k bezpečné likvidaci použitého zdravotního materiálu. Výměna je rovněž efektivním nástrojem k navázání kontaktu a poskytuje řadu příležitostí k předání informací o bezpečném braní.
 • poskytování informací, např. o bezpečném braní, sexu, účincích drog, infekčních chorobách
 • sociálně právní a zdravotní poradenství, jehož součástí jsou reference do zařízení následné péče
 • krizová intervence
 • motivační rozhovory - schopnost vést tyto rozhovory je součástí výbavy terénního sociálního pracovníka
 • testování na infekční nemoci (ve spolupráci s Kontaktním centrem), těhotenské testy

 

 

Copyright © 2015 - 2023, KRYSTAL HELP, z.ú., sdružení pro podporu prevence a práce s drogově závislými