Práva klientů

Klient má právo:

 • na rovný přístup ke službám bez ohledu na své osobní, socioekonomické či kulturní charakteristiky, bez ohlednu na svoji národnost, vyznání a politické přesvědčení, sexuální orientaci či předchozí kriminální kariéru
 • na elementární lidskou důstojnost, bezpečí a nedotknutelnost fyzickou, citovou, hodnotovou i majetkovou
 • na bezpečné prostředí bez drog
 • na odbornou péči prováděnou kvalifikovanými pracovníky
 • na informace potřebné k tomu, aby se klient mohl rozhodnout, zda využije služeb nabízených v K-centru Krystal
 • využívat služeb programu dle svého individuálního plánu a dle podmínek programu
 • odmítnout službu programu či individuální péči; současně má být klient informován o důsledcích svého rozhodnutí
 • na ukončení programu kdykoli, bez fyzického či psychického nátlaku
 • na podporu a pomoc v případě předčasného ukončení programu z jakéhokoli důvodu, na informace o dalších návazných léčebných službách, zdrojích a pobytových místech
 • znát jméno pracovníka nebo pracovníků, kteří s ním pracují
 • na ochranu veškerých údajů (osobní údaje, zprávy a záznamy). Veškeré osobní údaje v písemné i elektronické formě jsou důsledně chráněny v souladu se zákony státu
 • na seznámení s obsahem o něm vedené dokumentace a na přístup k dokumentaci poskytované třetí straně v rozsahu stanoveném zákony státu
 • na ochranu před fyzickým, citovým a sexuálním zneužíváním
 • podat stížnost ohledně uplatňování jednotlivých pravidel, nařízení, sankcí, disciplinárních opatření a pozměnění práv a být informován o postupu při uplatňování stížnosti
 • být informován o svých právech jemu srozumitelnou formou a má právo dostat od příslušného pracovníka srozumitelnou odpověď na jakoukoliv otázku týkající se práv klienta programu K-centra Krystal
 • klient má právo a povinnost znát a řídit se platným řádem K-centra Krystal (tzv. provozní a organizační řád)

Copyright © 2015 - 2024, KRYSTAL HELP, z.ú., sdružení pro podporu prevence a práce s drogově závislými