Cíle Kontaktního centra

Cíle služeb organizace vycházejí z přístupu harm reduction a potřeb cílové populace, která se ocitne v nepříznivé sociální situaci. V Kontaktním centru je harm reduction termín, označující veškeré aktivity a prostředky směřující k co největšímu možnému omezení zdravotních a sociálních rizik vyvstávajících v souvislosti se zneužíváním návykových látek.

 

Konkrétním cílem sdružení je příprava a řízení projektů pro rizikovou skupinu, budování centra s plným poradenským zabezpečením, dále poskytování sociální asistence, program minimalizace poškození (včetně výměny injekčního materiálu), přímá pomoc (včetně možnosti včasné krizové intervence), základní zdravotnické ošetření, dále hygienický a potravinový servis, doplňkové aktivity. Cílem služby je práce se změnou chování klientů.

Cíle služby

Služba si klade za cíl:
1) přispívat k tomu, aby byli její klienti orientováni ve své nepříznivé sociální situaci,
aktivně předcházeli negativním důsledkům svého aktuálního způsobu života
a byli si vědomi různých možností a příležitostí pro změnu

Naplňování tohoto cíle poznáme u klientů podle následujících kritérií:
• využívají výměnného programu (pokud užívají injekčně drogy)
• využívají možností KC při péči o vlastní hygienu a zdraví (pokud nemají jiné
zdroje)
• zlepšuje se jejich schopnost formulovat svoje osobní cíle a potřeby
• zlepšuje se jejich informovanost o dostupných zdravotních, sociálních i
veřejných službách
• vzrůstá jejich aktivita při řešení konkrétních obtížných situací a při nalézání
nových možností jejich řešení
• zlepšuje se jejich zapojení do občanského života (např. mají platný občanský
průkaz, jsou registrováni na Úřadě práce, pobírají dávky hmotné nouze, jsou
zaměstnáni, jsou v kontaktu s dalšími službami)
• uvědomují si rizika, která přináší jejich současný životní styl (jako např.
zhoršení zdravotního stavu, zadlužování, trestní stíhání)

2) přispívat ke snižování rizik spojených s užíváním drog pro jednotlivce a
společnost

Naplňování tohoto cíle poznáme podle:
• objemu vyměněných injekčních stříkaček
• objemu rozdaného Harm Reduction (HR) materiálu
• počtu klientů využívajících HR program

 

     

Copyright © 2015 - 2023, KRYSTAL HELP, z.ú., sdružení pro podporu prevence a práce s drogově závislými