Poslání

Posláním  KRYSTAL HELP, z. ú. je napomoci řešení problémů společnosti v sociální sféře v oblasti zneužívání návykových látek. Chápeme užívání legálních i nelegálních drog jako součást našeho světa, proto volíme přístup prevence a minimalizace škodlivých účinků drog před represí. Naší snahou je rovněž zbavit iluzí a klamů ty, kteří závislé pouze moralizují, ignorují nebo trestají.

Velký důraz klademe na samotné klienty – uživatele, na jejich názor při tvorbě programů a služeb, jež jsou pro ně určeny. Základním principem práce naší organizace je tzv. nízkoprahovost, tedy snaha odstranit technické, psychologické a sociální bariéry, které by bránily klientele vstupu do prostor našeho zařízení či využití nabídky poskytovaných služeb.

Posláním organizace ve vztahu k cílové populaci je snaha o řešení nepříznivé sociální situace a  udržení jejich sociálního sepjetí s okolním světem, řešení konkrétních individuálních problémů klientů a jejich podpora a motivace ke zlepšení života.

Copyright © 2015 - 2023, KRYSTAL HELP, z.ú., sdružení pro podporu prevence a práce s drogově závislými