Cílová skupina

Služba je poskytována především uživatelům nealkoholových drog. Do cílové skupiny spadají osoby bez rozdílu pohlaví, lidé starší 15 let, kteří se v souvislosti s užíváním nealkoholových drog ocitli v obtížné životní situaci. Jedná se převážně o problémové uživatele drog dle definice EMCDDA. Do sekundární cílové skupiny projektu patří i rodinní příslušníci a blízcí těchto osob.

Kritéria pro rozpoznání cílové skupiny:

1) obtížná situace = situace, kterou osoba subjektivně posuzuje jako obtížnou a kterou není schopna řešit pouze s využitím vlastních nebo veřejných zdrojů (ztratil občanku, přišel o bydlení, má konflikt s úřadem, s policií, užívání drog ho přestalo bavit a chtěl by nastoupit na léčbu závislostí – pro uživatele; objevil drogový problém v rodině, neví si rady se závislým dítětem/partnerem – pro osoby blízké) a z toho
plynoucí potřeby.

2) ohrožení sociálním vyloučením = životní styl a životní podmínky, které mohou vést nebo vedou k narušení vztahu mezi daným jednotlivcem a společností (posuzuje pracovník na základě výpovědi zájemce o službu) Obě předchozí kritéria musí mít souvislost s užíváním nealkoholových drog.

Užší specifikace cílové skupiny

 • závislí a problémoví (intravenózní) uživatelé - rizika přenosu infekčních onemocnění, vzniku abscesů a flegmon, snížená imunita, riziko předávkování
 • uživatelé těkavých látek – riziko vzniku kardiovaskulárních potíží, dýchací potíže
 • uživatelé s kombinovanou závislostí (nelegální droga + …)
 • experimentátoři a uživatelé přecházející na rizikové způsoby užívání - neznalost zásad bezpečnějšího užívání drog, možnost včasné intervence a tím zabránění rozvoje užívání drog
 • uživatelé tanečních drog - rizika předávkování drogou
 • ženy, dívky a matky uživatelky - vztah k mateřství, těhotenství, partnerství, užívání antikoncepce
 • další skupinou, která využívá služeb kontaktního centra, jsou rodiče, přátelé a příbuzní uživatelů, jež se ocitají v krizové situaci, kdy zjistili nebo se obávají, že někdo z jejich blízkých užívá drogy

  Kapacita služby:

  20 klientů/den

Copyright © 2015 - 2023, KRYSTAL HELP, z.ú., sdružení pro podporu prevence a práce s drogově závislými