Popis práv klientů v Adiktologické ambulanci

 • Klient má právo využívat služby bez předchozího doporučení (například z léčebny), bez nutnosti se představit či sdělovat jiná intimní data (princip nízkoprahovosti). Pozn.: Z logistických důvodů je snazší, pokud si klient schůzku domluví dopředu, jelikož konzultace trvají 50 minut. V případě, že se klient dopředu neobjedná a přijde tzv. „z ulice“, hrozí riziko, že všichni pracovníci budou mít objednané klienty. Postup v takové situaci popisujeme v bodě Prostředí a podmínky.
 • Klient má právo na rovný přístup při využívání služby. Pracovníci AA ctí jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho pohlaví, rasu, původ, etnickou příslušnost, národnost, barvu jeho pleti, identitu, věk, duševní a fyzické vady, zdravotní stav, předešlou kriminální činnost, veřejné postavení, mateřský jazyk, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.
 • Klient má právo na důstojnost a respekt po celou dobu kontaktu se zařízením. Se všemi uživateli služby je proto jednáno tak, aby byla chráněna jejich důstojnost a lidská práva.
 • Klient má právo na zachování jeho anonymity. Pokud jeho žádost o poskytnutí služby přesahuje možnosti zařízení a tato služba vyžaduje kontakt s jinými organizacemi či institucemi, je pracovníkem vždy upozorněn na možnost ztráty své anonymity a možnost vzniku stigmatizace, pokud takový kontakt bude uskutečněn.
 • Všem klientům je pomáháno se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace.
 • Klient má právo být obeznámen s metodami a filozofií programu, péčí a službami, které jsou mu v rámci zařízení poskytovány. Také má rovněž možnost spolurozhodovat ohledně individuální péče, která je mu věnována.
 • Klient má právo na soukromí a ochranu důvěrných sdělení. Má právo na utajení informací týkajících se účasti v programu, všech záznamů o poskytování péče i o něm samotném v souladu se zákony České republiky a dodržováním zásad mlčenlivosti.
 • Klient má právo seznámit se přiměřeným způsobem s tím, jak je v zařízení vedena, uchovávána a zabezpečena dokumentace obsahující jeho osobní údaje. K nahlédnutí jsou mu k dispozici dokumenty, které si klient do složky přál vložit (originály RL, trestní příkazy, rozhodnutí o exekuci, atd. …). Dále je mu umožněno nahlédnout do svého individuálního plánu a také do dokumentů, které vzniknout během terapie (např.: mapa rodiny, deníky,…). V případě požadavku nahlédnout do své dokumentace, je klientovi za přítomnosti pracovníka dokumentace dána k nahlédnutí. Klientovi není umožněno nahlédnutí do následujících dokumentů (zápisy ze sezení, které jsou majetkem SKH). V případě požadavku o zničení dokumentace o něm, je jeho žádost prezentovaná na poradě, na které se rozhodne o dalším postupu. Ta část dokumentace, která je jeho majetkem, se mu navrátí. Zbytek dokumentace podléhá vnitřnímu pravidlu SKH, o. s. o skartování.
 • Žádná informace o klientovi není poskytnuta bez jeho informovaného souhlasu.
 • Klient má právo na ukončení programu v jakékoliv jeho fázi bez fyzického či psychického nátlaku.
 • Klient má právo na pomoc a podporu v případě předčasného ukončení programu z jakéhokoliv důvodu ve směru předání ho do následné péče - má právo dostat informaci o podobných službách a zařízeních, kam se může obrátit.
 • Klient má právo na jasné a včasné informování o všech stávajících pravidlech a nařízeních (omezeních) daných programem, stejně jako o sankcích, disciplinárních opatřeních a úpravách pravidel.
 • Klient má právo a možnost sdělit své připomínky, podněty či výtky buď osobně, nebo anonymní formou - prostřednictvím knihy přání a připomínek či schránky umístěné na chodbě či v čekárně. O obsahu stížností i jejich způsobů řešení je veden zápis. 
 •  Klient má právo na dostupnost orgánu registrujícího a projednávajícího stížnosti a rozhodujícího o všech pravidlech a nařízeních, sankcích, disciplinárních opatřeních a úpravách pravidel.
 • Klient nesmí být využíván ve prospěch zařízení nebo jeho zaměstnanců.
 

Vedle práv klientů, je klient také seznamován s pravidly pro využívání služby, ty jsou následující:

 • Klient nemá do prostor AA přístup, je-li nepřiměřeně podnapilý nebo pod vlivem jiné návykové látky tak, že není schopen adekvátní komunikace.
 • Klientovi je vypovězena služba, je-li agresivní nebo vyhrožuje pracovníkům násilí.

Také jsou určené okolnosti, při kterých může být s klientem ukončena smlouva o poskytování služeb, ty jsou následující:

 • V případě, že se 3x a vícekrát klient neomluví či bez omluvy zruší dohodnutou schůzku. Tímto prostředkem chceme zachovat kontinuitu terapie a také předcházet jejímu zneužívání. Tento faktor však není důvodem k neposkytnutí služby v budoucnu.
 • Pokud dojde k opakovanému agresivnímu chování. Minimální doba, kdy klient může opětovně AA navštívit, jsou tři měsíce!!!!

Copyright © 2015 - 2023, KRYSTAL HELP, z.ú., sdružení pro podporu prevence a práce s drogově závislými