Poslání a vize

Poslání

Posláním Adiktologické ambulance je pomáhat lidem v tíživé životní situaci s řešením jejich problému s návykovým chováním (patologické hraní, závislosti na nelegálních látkách, alkoholu, aj.), poskytovat služby rodinným příslušníkům a partnerům osob s adiktologickým problémem a snižovat negativní důsledky rizikového chování u osob ohrožených návykovým chováním.
 
Součástí naší práce je podpora a motivace klientů ke změně jejich dosavadního životního stylu a snaha o znovu zapojení do běžného života.
 
Adiktologická ambulance dále usiluje o ochranu společnosti před možnými negativními důsledky vyplývajícími z hazardního hráčství a zneužívání návykových látek.
 
Formou kvalitně poskytovaných služeb hledáme a vytváříme cesty k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci klientů, s ohledem na dlouhodobě udržitelnou kvalitu jejich života a osobní spokojenost.

 

Vize

Přispívat k podpoře a šíření humanistických myšlenek, ochraně lidských práv a rozvoji občanské společnosti. Podporovat a iniciovat dialog společnosti v jejím široce pojímaném multikulturním tvaru. Vytvářet prostor k respektu a toleranci, k jedinečnosti a právu na sebeurčení.

Copyright © 2015 - 2023, KRYSTAL HELP, z.ú., sdružení pro podporu prevence a práce s drogově závislými